Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 9:28

Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως


1

2

Το ιστορικό κτίριο του ΕΦΣΚ επί της οδού Topçilar 18, στο Σταυροδρόμι, πριν κατεδαφιστεί το 1965.

Ο Εν Κωνσταντινουπόλει
Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος
1861 – 1923

Σύντομο ιστορικό

Ο Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος (ΕΦΣΚ) υπήρξε ένας από τους λαμπρότερους φορείς πολιτισμού με στόχο την προώθηση της παιδείας όχι μόνο στην Ελληνορθόδοξη Κοινότητα της Κωνσταντινούπολης αλλά και σε ολόκληρη την αυτοκρατορία, στην οποία εκτείνονταν οι δραστηριότητές του.

Ιδρύθηκε το 1861 και συνέχισε να δραστηριοποιείται μέχρι τα τέλη της οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Ήδη από το 1860, μια μικρή συντροφιά αποτελούμενη από τον ιατροφιλόσοφο Κωνσταντίνο Ηροκλή Βασιάδη, τους διαπρεπείς λογίους αδελφούς Δημήτρη και Κωνσταντίνο Καλλιάδη και τον διπλωμάτη Αριστείδη Παλαιόλογο συγκεντρώνονταν στην οικία  του αρχιάτρου  Σπυρίδωνος Μαυρογένους.

Εκεί, αποφασίστηκε η ίδρυση ενός φιλολογικού σωματείου. Πράγματι, στις 17 Απριλίου 1861, οι ενδιαφερόμενοι συγκεντρώθηκαν στη Μεγάλη Οδό του Πέραν, στο μέγαρο του Χατζή Γεωργίου Κωνσταντινίδη (σημερινό Προξενείο της Ελλάδος) και ίδρυσαν τον «Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο» κατά το πρότυπο των Ακαδημιών της Δυτικής Ευρώπης.

Στην πρώτη συνεδρία του Συλλόγου, στις 4 Μαΐου, έγιναν οι αρχαιρεσίες και τα εγκαίνια. Πρόεδρος ορίστηκε ο Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, Σύμβουλος του Υπουργείου Εκπαίδευσης και προσωπικός ιατρός του Σουλτάνου Μαχμούτ του Β΄, Στέφανος Καραθεοδωρής.

Με τις πολυσχιδείς δραστηριότητές του, ο ΕΦΣΚ συνέβαλε σημαντικά στον πολιτισμό και τη διάδοση της γνώσης,  και με την ίδρυση σχολείων, ανωτέρων και κατωτέρων, την έκδοση και διάθεση διδακτικών βιβλίων, καθώς και με την οικονομική ενίσχυση απόρων ελληνικών κοινοτήτων για τον ίδιο σκοπό.

Κατά τον ενθουσιώδη και δυναμικό Κωνσταντίνο Ηροκλή Βασιάδη, έναν από τους βασικούς εμπνευστές και ιδρυτές του Συλλόγου, η δημιουργία του απέβλεπε στη «συγκέντρωσιν των ενεργειών των εν τη Οθωμανική Αυτοκρατορία ελληνικών επαρχιών και εις την σκόπιμον σύμπραξιν πασών των εν αυταίς κοινωνικών τάξεων, λογίων, εμπόρων, κλήρου, λαού προς εκκαθάρισιν του ελληνικού χαρακτήρος από των ασχημιζόντων αυτόν ρύπων της πολυχρόνου δουλείας και αμαθείας, όπως και αύθις εν ταις της Ανατολής ταις χώραις αναλάμψωσι τα γνήσια του ελληνικού πνεύματος γνωρίσματα, το φιλελεύθερον, το φιλόπατρι, το φιλομαθές, το μεγαλοφυές, τουτέστιν  πρότυπα απαράμιλλα κληροδοτηθέντα τω ανθρωπίνω γένει υπό του ελληνικού έθνους».

3

Ο Ιατροφιλόσοφος Δελβινακιώτης Κωνστανττίνος Ηροκλής Βασιάδης (1821 – 1890)

 

Η συμβολή του Συλλόγου υπήρξε καθοριστική στη διαμόρφωση μιας κοινότητας επιφανών λογίων που περιλάμβανε όχι μόνο τους ελληνο-ορθοδόξους της αυτοκρατορίας, αλλά και διακεκριμένους επιστήμονες του ελληνικού κράτους και της Δύσης. Όπως διαπιστώνεται από την αλληλογραφία του Συλλόγου, οι επαφές του εκτείνονταν σε ένα ευρύ φάσμα που περιλάμβανε την οθωμανική εξουσία, τις εκκλησιαστικές αρχές, τις πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και ακαδημαϊκούς θεσμούς της Ευρώπης και των ΗΠΑ, όπως η Αρχαιολογική Εταιρεία της Ρώμης, η Ακαδημία Επιστημών του Μονάχου, το Πανεπιστήμιο John Hopkins της Βαλτιμόρης, κ.λπ.  Με το νέο κανονισμό του 1871, διευρύνεται ο επιστημονικός χαρακτήρας του Συλλόγου και μετατρέπεται σε «πραγματικόν κέντρον ελληνικής εν τη οθωμανική αυτοκρατορία ενεργείας». Έτσι, στο 1ο άρθρο του Κανονισμού σκοπός του Συλλόγου «εστίν η των γραμμάτων εν γένει καλλιέργεια και διάδοσις κατά την Ανατολήν».

Από τότε, ο ΕΦΣΚ, σύμφωνα με τον Ηροκλή Βασιάδη, «αναλαμβάνων και καθήκοντα  εκπαιδευτικά, κατέστη  οιονεί Υπουργείον  Παιδείας των εν Τουρκία Ελλήνων».

 

Στο ενεργητικό του Συλλόγου καταγράφονται η έκδοση Συγγράμματος Περιοδικού, η σύσταση εξειδικευμένων επιτροπών (Αρχαιολογική, Βιολογική, Εκπαιδευτική,  Κοινωνιολογική, Φιλολογική Επιτροπή,  Νομικό

Τμήμα), η ίδρυση και η οικονομική ενίσχυση σχολείων, η διοργάνωση διαλέξεων και εκπαιδευτικών συνεδρίων καθώς και η δημιουργία Βιβλιοθήκης.

Το Σύγγραμμα Περιοδικόν, το οποίο εξέδωσε ο Σύλλογος σε σαράντα τόμους κατά την περίοδο 1863 – 1912, αποτελεί μέχρι σήμερα μια εξαιρετικά πλούσια και αναντικατάστατη πηγή για πολλά θέματα.

4

Εικόνα του εξωφύλλου του 1ου τεύχους του Α’ Τόμου του Συγγράμματος Περιοδικού, εκδοθέν το 1863 στην Κωνσταντινούπολη.

 

Εξ άλλου, ο Σύλλογος ανέλαβε την οργάνωση και αθλοθέτηση διαγωνισμών με εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ήτοι:

–         Διαγωνισμός  Γεωγραφίας, που χρηματοδότησε ο Χρηστάκης Ζωγράφος και ο αρχιμανδρίτης Ευγένιος για την περιγραφή των επαρχιών της Θράκης, Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας

–          Νεγρεπόντειος Διαγωνισμός, που χρηματοδότησε ο τραπεζίτης Μενέλαος Νεγρεπόντης για «την Διάδοσιν της Ελληνικής Παιδείας»

–         Διαγωνισμός της Εμπορικής Σχολής της Χάλκης

–         Διαγώνισμα που αθλοθέτησε ο Ν. Συμβουλίδης για την περιγραφή του Πόντου.

–         Καραπάνειος Αγών για τη βράβευση δεκαεννέα διδακτικών βιβλίων για τη δημοτική εκπαίδευση

–         Ζωγράφειος Αγών για τη βράβευση δέκα εκθέσεων «περί ζώντων μνημείων», δηλαδή εκθέσεων που θα παρουσίαζαν «τις ελληνικές διαλέκτους, τα ήθη και τα έθιμα του ελληνικού λαού».

–         Μαυρογένειος Διαγωνισμός «αρετής»

Μνημειώδης θα παραμείνει στην πνευματική ιστορία του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης η Βιβλιοθήκη αποτελούμενη από περισσότερους των 50.000 τόμων, καθώς και το πλουσιότατο Αρχείο του ΕΦΣΚ.

Η γενοκτονία του Ελληνισμού και ο ξεριζωμός του από την Μικρασία σήμανε ουσιαστικά και το τέλος του Συλλόγου. Το 1925, οι τουρκικές Αρχές, κατά παράβαση της Συνθήκης της Λωζάνης, κατάσχουν την κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου, και έτσι το κτίριο και το πολύτιμο περιεχόμενο του περιέρχεται στην κυριότητα του τουρκικού Δημοσίου. Οι 50.000 τόμοι της Βιβλιοθήκης διαμοιράζονται σε τουρκικά ιδρύματα και έκτοτε χάνονται τα ίχνη τους.  Η τύχη του Αρχείου  αγνοείται μέχρι σήμερα. Ήδη, το 1955 το κτίριο του ΕΦΣΚ, λαμπρό σύμβολο της ακμής της ελληνικής λογιοσύνης στην Πόλη, βρίσκεται εγκαταλελειμμένο και λεηλατημένο μέχρι την οριστική κατεδάφιση του το 1965. «Το ενδιαίτημα των Μουσών έγινε πλέον επίσημα το ενδιαίτημα αλητών», γράφει με θλίψη και πόνο η Τατιάνα Σταύρου.

Ο Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, το Υπουργείο Παιδείας του Αλύτρωτου Ελληνισμού, όπως ορθά χαρακτηρίζεται, μετά το υποχρεωτικό κλείσιμό του από τις Τουρκικές Αρχές το 1923, θεωρεί συνεχιστή του έργου του στην Ελλάδα τον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών και του παραδίδει σειρά κειμηλίων. 

 

Τα εκπληκτικά αποτελέσματα του Εν Κωνσταντινουπόλει  Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου 1861 – 1930

Πως οι τουρκόφωνοι Έλληνες Ορθόδοξοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έγιναν κοινωνοί της ελληνικής γλώσσας και παιδείας !

Χωρίς σχολεία, χωρίς δασκάλους και βιβλία !

 

Ο ρόλος και η συμβολή της εκκλησίας και του κλήρου 

«Εν τω δευτέρω τμήματι της Ιωνίας Σαρκάν (Μελετ.) απαντάται, άνωθεν της παλαιάς Εφέσου, της το πάλαι επιφανεστάτης εκείνης πόλεως, νυν δε κατερημωμένης, η κώμη Κιρκιντζέ καλούμενη, εν η 500 περίπου οικογένειαι ορθοδόξων οικούσιν. Οι άνθρωποι ούτοι, ών οι χαρακτήρες φέρουσιν έτι τον ελληνικώτατον τύπον, δεν λαλούσιν ειμή την τουρκικήν, καίτοι ουδείς Οθωμανός, η άλλου θρησκεύματος , συγκατοικεί μετ’ αυτών. Φίλεργοι και δραστήριοι, κατώρθωσαν διά των προτροπών του αρχιερέως να ανεγείρωσι σχολείον αλληλοδιδακτικόν, εις ό φοιτώσιν 130 περίπου μαθηταί. Εν τω σχολείο τούτω, εν ώ και τινα ελληνικά μαθήματα παραδίδονται, απηγόρευται όλως η της τουρκικής γλώσσης χρήσις, φαντασθήτω δ’ έκαστος οποία σύγχυσις, οποίαι βαβυλωνιακαί παρεννοήσεις συμβαίνουσι ! Το σχολείον τούτο, ως και τα άλλα, έχει ανάγκην απόλυτον βιβλίων διδακτικών».

Απόσπασμα από την Έκθεση της Εκπαιδευτικής Επιτροπής περί της Καταστάσεως της Παιδείας εν ταις Επαρχίαις της Οθ. Αυτοκρατορίας,  του Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, 13 Μαΐου 1873.

 

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

Κατά την επίσημη επίσκεψη του Τούρκου Πρωθυπουργού κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη χώρα μας, τον Μάιο του 2010, ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών έθεσε δημοσίως το αίτημα της επιστροφής των αρχείων και της βιβλιοθήκης  του Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου (ΕΦΣΚ), τα οποία είχαν κατασχεθεί παράνομα από τις τουρκικές αρχές ,ελπίζοντας ότι η Τουρκική  Κυβέρνηση θα προέβαινε σε μία ανέξοδη χειρονομία καλής θελήσεως.

Δυστυχώς, ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών διαψεύστηκε.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι παρά την δημοσιότητα που δόθηκε τότε, με την ερώτηση που έγινε στην Βουλή των Ελλήνων από τον Α΄ Αντιπρόεδρο κ. Γρηγόρη Νιώτη προς τον τότε Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών κ. Γεώργιο Παπανδρέου, ο πνευματικός κόσμος της χώρας μας δεν έδειξε κανένα  ενδιαφέρον.

Άλλωστε, ο εμπνευστής και ιδρυτής του Ε.Φ.Σ. Κ. Κωνσταντίνος Ηροκλής Βασιάδης, ακόμη και στην γενέτειρα του, στο Δελβινάκι της Ηπείρου, παραμένει λησμονημένος και η μαρμάρινη προτομή του βρίσκεται καταχωνιασμένη σε συστάδα φυτών στην είσοδο του σχολικού κτιρίου, μακριά από την κεντρική πλατεία !

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Έκθεσης

Ακολουθούν τα μέλη του Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου


«Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος της Κωνσταντινουπόλεως» 

Του ιατρού Αποστόλου Σιταρά 

Αναδημοσίευση

Ο έγκριτος δημοσιογράφος, εκλεκτός φίλος του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών,  κ. Αναστάσιος Ράντος ανέσυρε από το αρχείο του την εκπληκτική ιστορική μελέτη με θέμα «Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος της Κωνσταντινουπόλεως», που συνέταξε ο εμβληματικός πρώτος Γενικός Γραμματέας, Αντιπρόεδρος και μετέπειτα Πρόεδρος του Συλλόγου, Ιατρός με πολυποίκιλη προσφορά, Απόστολος Σιταράς, στην δεκαπενθήμερη τοπική εφημερίδα «Τα Χρονικά της Καλλιθέας», στο φύλλο της Παρασκευής 26 Οκτωβρίου 1949.

Ο Εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, το Υπουργείο Παιδείας του Αλύτρωτου Ελληνισμού, όπως ορθά χαρακτηρίζεται, μετά το υποχρεωτικό κλείσιμό του από τις τουρκικές Αρχές το 1925, θεωρεί συνεχιστή του εκπολιτιστικού και φιλανθρωπικού έργου του στην Ελλάδα τον Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτών, συντάσσει σχετικό πρακτικό και του παραδίδει σειρά τεκμηρίων.

Η αναδημοσίευση της μελέτης με σχόλια για τη πολιτιστική και κοινωνική προσφορά του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, καθώς και σύντομο βιογραφικό του Αποστόλου Σιταρά, που επιμελήθηκε και ανάρτησε στη διαδικτυακή πύλη «Ο Ρεπόρτερ της Καλλιθέας» ο έγκριτος δημοσιογράφος κ. Αναστάσιος Ράντος, ευρίσκεται εδώ.


Ένα εξαιρετικό οδοιπορικό στον Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο Κωνσταντινουπόλεως

Print Friendly, PDF & Email
Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, ΦΕΠΑ