12 Οκτωβρίου , 2018

Απόσπασμα από το επίσημον Χρονικόν της Πατριαρχικής επισκέψεως εις Θεσσαλονίκην, Κρήτην και Αθήνας (28 Σεπτεμβρίου – 5 Οκτωβρίου 2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..…. Ευθύς αμέσως, επραγματοποιήθη  η τελετή ανακηρύξεως του σεπτού Προκαθημένου της Εκκλησίας ως ισοβίου επιτίμου Προέδρου του εν Αθήναις Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, του Προέδρου αυτού Εντιμ. κ. Γεωργίου Λεύκαρου αναφερθέντος εις την ενενηκονταετή δράσιν του Συλλόγου και αναγνώσαντος το σχετικόν Ψήφισμα. Απαντητικώς, ο Πατριάρχης αφού ευχαρίστησε καταλλήλως διά την προσγενομένην Αυτώ τιμήν τον εντιμ. κ. Λεύκαρον, εξέφρασε την ευαρέσκειαν της Μητρός Εκκλησίας προς τούς ιθύνοντας του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, διά την λαμπράν ιστορίαν και την  πολυδιάστατον πνευματικήν, πολιτιστικήν, μορφωτικήν και φιλάνθρωπον δράσιν του, προς διάδοσιν της καλής μαρτυρίας περί του «Πολίτικου πνεύματος», το οποίον οι ιδρυταί αυτού είχον γνωρίσει και βιώσει εις την Βασιλεύουσαν, ως και διά την δραστηριοποίησιν του Συλλόγου εις τον χώρον της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της θρησκευτικής ελευθερίας διά της ενεργού συνεργασίας του με διεθνείς οργανισμούς, διά της διοργανώσεως επιστημονικών εκδηλώσεων και ομιλιών, με συνεχή αναφοράν εις τα δίκαια της εν τη Πόλει Ομογενείας,  όπερ συνετέλεσεν εις την δικαίαν βράβευσίν του υπό της Ακαδημίας Αθηνών δια την εν γένει προσφοράν του….

Πηγή: Εφημερίδα «Απογευματινή», (ημερήσια εφημερίδα της Κωνσταντινούπολης), τεύχος 11743, 11ης Οκτωβρίου 2018, σελίδα 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, ΦΕΠΑ