19 Απριλίου , 2021

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

 Κατά την συνέντευξη Τύπου των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, που διεξήχθη μετά τη συνάντηση της 15ης Απριλίου 2021, δηλώσατε ότι αναγνωρίζετε εμάς, την Ελληνική Μειονότητα της Κωνσταντινούπολης (κατά την ορολογία της Συνθήκης της Λοζάνης) ως Ρωμιούς, και σας ευχαριστούμε.

Ως Ρωμιούς λοιπόν, η Τουρκία έλαβε κάθε είδους οικονομικό, διοικητικό και ψυχολογικό μέτρο καταπίεσης εναντίον μας, επέβαλε εξοντωτικούς φόρους, όπως τον φόρο περιουσίας και καταναγκαστικά έργα για όσους δεν είχαν να πληρώσουν.

Ως Ρωμιούς, η τουρκική κυβέρνηση, με δική της ευθύνη, σύμφωνα με απόφαση τουρκικού δικαστηρίου, οργάνωσε το πογκρόμ του 1955 εναντίον μας, μας εμπόδισε να μιλούμε την μητρική μας γλώσσα δημοσίως, επέβαλε εναντίον μας μέτρα παρεμπόδισης της εκπαίδευσης και έκφρασης του ελληνικού πολιτισμού μας. Μας εξανάγκασε με τα μέτρα αυτά να εγκαταλείψουμε τις πατρογονικές μας εστίες και από 103.000 που είχαμε απομείνει το 1924, να έχουν παραμείνει σήμερα στην Κωνσταντινούπολη λιγότεροι από 2.000.

Μας αναγνωρίζετε ως Ρωμιούς, αλλά καταδεικνύεται επίσης ότι η Τουρκία ακριβώς για τον λόγο αυτό μάς εξεδίωξε.

 

 

OPEN LETTER OF THE CONSTANTINOPOLITAN SOCIETY TO THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF TURKEY MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

 In the press conference of the Foreign Ministers of Greece and Turkey, following the meeting on April 15, 2021, you declared that you recognize us, the Greek minority in Constantinople (by the terminology of the Treaty of Lausanne), as Greeks, and we thank you.

Therefore, because we were Greeks, Turkey has taken every kind of economic, administrative, and psychological measure of oppression against us. It imposed disastrous taxes, such as the Property Tax and deadly forced labor for those who had no means to pay.

Because we were Greeks, the Turkish government organized the pogrom of 1955 against us; it prevented us from speaking our mother tongue in public and imposed measures against us to hinder our culture and education. These measures forced us to abandon our ancestral homeland. As a result, from 103.000 Greeks in 1924, fewer than 2.000 remain today in Istanbul.

You acknowledge us as Greeks, and evidently because of that, Turkey ousted us.

 

 

ATİNA’DAKİ İSTANBULLULAR DERNEĞİNİN TC DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU’NA AÇIK MEKTUBU

15 Nisan 2021 deki Yunanistan ve Türkiye Dışişleri Bakanları görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, İstanbulda Lozan Antlaşması gereğimce kalan Rum azınlığını özel etnik grup olarak tanıdığınızı belirttiniz, bunun için ayrıca teşekkür ederiz.

Dolayısıyle, Rum olduğumuzdan dolayı TC Hükümetleri, aleyhimize her türlü ekonomik, idari ve psikolojik baskı önlemleri aldı, seferberlik, Varlık vergisinin uygulanmasında olduğu gibi aşırı vergilendirme, vergi borcunu karşılayamanları çalışma kamplarına sürgüne gönderilmesi gibi.

Rum olduğumuzdan dolayı, TC Hükümetti 1955 yılında aleyhimizdeki pogromu düzenledi. T.C Hükümettinin sorumluluğu TC Yassıada Mahkemesi tarafından tesbit edildi. Anadilimizi toplum içinde konuşmamız ve kültürümüzün icrası engellendi, eğitim ve ifade özgürlüğümüz kısıtlandırıldı.

Bu eylemlerden dolayı atalarımızın topraklarını terk etmek zorunda kaldık. 1924’te 103.000 (yüz üç bin) aşan İstanbuldaki nüfusumuz bugün 2.000 (iki bin) kişiyi aşmamaktadır.

Bizi Rum olarak tanıdığınızdan dolayıdır ki, TC bizi atalarımızın topraklarından sürgün etti.

 

LETTRE OUVERTE DE LA SOCIÉTÉ DES CONSTANTINOPOLITAINS ADRESSÉE AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE TURQUIE, Μ. MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

Suite à la Réunion des Ministres des Affaires Étrangères de la Turquie et de la Grèce et pendant la conférence de presse conjointe du 15 avril 2021 à Ankara, vous avez déclaré que vous reconnaissez les habitants Grecs de Constantinople (comme stipulé dans le Traite de Lausanne) comme des Grecs Orthodoxes. Nous vous en remercions.

En nous considérant des Grecs, la Turquie a pris contre nous des mesures de représailles économiques, administratifs et psychologiques, comme le paiement de l’Impôt sur la Fortune, ainsi que les travaux forcés, destinés à ceux qui se retrouvaient dans l’incapacité de payer l’ impôt impayable, en raison des montants exorbitants.

En nous considérant des Grecs, le gouvernement turc a organisé contre nous le pogrom de 1955 ; il nous a empêché de parler notre langue maternelle en public ; il nous a imposé des mesures d’obstruction d’éducation et d’expression de notre culture grecque.

Ce sont ces mesures qui nous ont forcé d’abandonner nos foyers ancestraux, nos régions d’origine. Ce sont ces mesures qui ont abouti à la diminution de la population grecque de Constantinople de 103.000 en 1923, à moins de 2.000 aujourd’hui.

Vous nous considérez des Grecs, mais, de cet esprit, la Turquie nous a chassé.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών, ΦΕΠΑ